Review Sách Storytelling With Data

Trong thế giới định hướng bằng dữ liệu, khả năng truyền tải thông tin một cách hiệu quả thông qua hình ảnh dữ liệu là vô cùng quan trọng. “Storytelling […]