Mẫu phụ lục hợp đồng thiết kế website mới nhất

Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Thiết Kế Website Mới Nhất

Để đảm bảo rằng bạn và đối tác thiết kế web của mình hiểu rõ về các yêu cầu và cam kết của mình, việc tạo ra một phụ lục hợp đồng là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu phụ lục hợp đồng thiết kế website mới nhất.

Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Thiết Kế Website Mới Nhất

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Số: …

Căn cứ vào Hợp đồng thiết kế website số … ngày … tháng … năm … giữa … (sau đây gọi là Bên A) và … (sau đây gọi là Bên B);

Hai bên đồng ý ký kết Phụ lục hợp đồng này với các nội dung sau:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung

Các nội dung thay đổi, bổ sung của Hợp đồng thiết kế website số … ngày … tháng … năm … được quy định như sau:

Điều 2. Hiệu lực

Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các điều khoản khác

  • Các điều khoản khác của Hợp đồng thiết kế website số … ngày … tháng … năm … không thay đổi, bổ sung.
  • Mọi sửa đổi, bổ sung Phụ lục hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên.

Đại diện Bên A

Đại diện Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

  • Phụ lục hợp đồng thiết kế website phải được ký kết giữa hai bên trước khi thực hiện các thay đổi, bổ sung đối với Hợp đồng thiết kế website.
  • Phụ lục hợp đồng thiết kế website phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên.
  • Các điều khoản khác của Hợp đồng thiết kế website không thay đổi, bổ sung.

Dưới đây là một số nội dung thay đổi, bổ sung thường gặp trong phụ lục hợp đồng thiết kế website:

  • Thay đổi, bổ sung về phạm vi công việc: Bên A và Bên B có thể thay đổi, bổ sung về phạm vi công việc của Bên B, chẳng hạn như thêm các tính năng mới cho website, thay đổi giao diện website,…
  • Thay đổi, bổ sung về giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng có thể thay đổi tùy thuộc vào phạm vi công việc được thay đổi, bổ sung.
  • Thay đổi, bổ sung về tiến độ thực hiện: Tiến độ thực hiện có thể thay đổi tùy thuộc vào phạm vi công việc được thay đổi, bổ sung.
  • Thay đổi, bổ sung về phương thức thanh toán: Phương thức thanh toán có thể thay đổi tùy thuộc vào giá trị hợp đồng được thay đổi, bổ sung.
  • Thay đổi, bổ sung về bảo hành: Thời gian bảo hành có thể thay đổi tùy thuộc vào phạm vi công việc được thay đổi, bổ sung.

Bên A và Bên B cần thỏa thuận rõ ràng về các nội dung thay đổi, bổ sung trước khi ký kết phụ lục hợp đồng thiết kế website để đảm bảo quyền lợi của hai bên.

* Tư vấn Marketing Tổng thể, SEO, Quảng cáo FB & Google Ads.
* Code website giá rẻ chỉ từ 500k → ibx zalo 0928.501.887

Tham gia cộng đồng: