Mẫu nghiệm thu website mới nhất dành cho freelancer

Mẫu nghiệm thu website mới nhất dành cho freelancer

Mẫu nghiệm thu website dưới đây giúp freelancer có một bản ghi chính thức về quá trình làm việc và đánh giá chất lượng của dự án thiết kế website. Điều này giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự minh bạch trong quá trình hợp tác.

Mẫu nghiệm thu website mới nhất dành cho freelancer

BIÊN BẢN NGHIỆM THU WEBSITE

Số: …

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại …, chúng tôi gồm:

Bên A:

 • Tên: …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Email: …

Bên B:

 • Tên: …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Email: …

Căn cứ vào Hợp đồng thiết kế website số … ngày … tháng … năm … giữa … (sau đây gọi là Bên A) và … (sau đây gọi là Bên B);

Bên A và Bên B thống nhất nghiệm thu website với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung nghiệm thu

Bên A nghiệm thu website theo các nội dung sau:

 • Tên miền: …
 • Hosting: …
 • Nội dung website: …
 • Giao diện website: …
 • Các tính năng khác: …

Điều 2. Kết quả nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu website như sau:

 • Website đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên A.
 • Website hoạt động ổn định, không có lỗi kỹ thuật.

Điều 3. Các nội dung khác

 • Bên A thanh toán cho Bên B số tiền … đồng (bằng chữ: … đồng) theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bên B tiếp tục bảo hành website trong thời gian … ngày kể từ ngày nghiệm thu.

Điều 4. Hiệu lực

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện Bên A

Đại diện Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

 • Biên bản nghiệm thu website phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên.
 • Biên bản nghiệm thu website là căn cứ để thanh toán và bảo hành website.

Các bước nghiệm thu website

Để nghiệm thu website, Bên A cần thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra các thông tin cơ bản của website, bao gồm tên miền, hosting, nội dung website, giao diện website, các tính năng khác.
 2. Kiểm tra website hoạt động ổn định, không có lỗi kỹ thuật.
 3. Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần chỉnh sửa, Bên A yêu cầu Bên B sửa chữa.
 4. Sau khi Bên B sửa chữa xong, Bên A kiểm tra lại và xác nhận nghiệm thu website.

Biên bản nghiệm thu website cần được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên. Biên bản nghiệm thu website là căn cứ để thanh toán và bảo hành website.

* Tư vấn Marketing Tổng thể, SEO, Quảng cáo FB & Google Ads.
* Code website giá rẻ chỉ từ 500k → ibx zalo 0928.501.887

Tham gia cộng đồng: