Cách đổi tên file ảnh trong thư mục dựa trên dữ liệu từ file Excel

Cách đổi tên file ảnh trong thư mục dựa trên dữ liệu từ file Excel

Đổi tên các file ảnh trong thư mục một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng thông tin từ file Excel. Hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu sử dụng Windows PowerShell.

Cách đổi tên file ảnh trong thư mục dựa trên dữ liệu từ file Excel bằng Windows PowerShell

Nếu bạn muốn đổi tên các file ảnh dựa trên dữ liệu trong file Excel, bạn có thể sử dụng một công cụ kết hợp giữa Microsoft Excel và Windows PowerShell để thực hiện việc này. Bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở file Excel chứa các tên mới bạn muốn đổi cho các file ảnh trong thư mục.
 2. Tạo một cột mới trong file Excel và đặt tên cho cột đó (ví dụ: “Tên mới”).
 3. Nhập các tên mới bạn muốn đặt cho các file ảnh vào cột “Tên mới”.
 4. Lưu file Excel lại.
 5. Mở Windows PowerShell (nhấn tổ hợp phím “Win + X” và chọn “Windows PowerShell”).
 6. Di chuyển đến thư mục chứa các file ảnh bằng lệnh “cd <đường dẫn đến thư mục>”.
 7. Sử dụng lệnh sau để đổi tên các file ảnh dựa trên dữ liệu trong file Excel:Get-ChildItem | Foreach-Object {Rename-Item $_.FullName ($_.DirectoryName + "\" + ((Import-Csv <đường dẫn đến file Excel>) | Where-Object {$_.<tên cột chứa tên mới> -eq $_.Name}).<tên cột chứa tên mới> + $_.Extension)}Trong đó:
  • <đường dẫn đến file Excel> là đường dẫn đến file Excel chứa các tên mới bạn muốn đổi cho các file ảnh.
  • <tên cột chứa tên mới> là tên của cột trong file Excel chứa các tên mới bạn muốn đổi cho các file ảnh.

Ví dụ, nếu file Excel của bạn có tên là “tên mới.xlsx”, cột chứa tên mới có tên là “Tên mới” và các file ảnh cần đổi tên nằm trong thư mục “Hình ảnh”, bạn có thể sử dụng lệnh sau để đổi tên các file ảnh:

cd "Hình ảnh"

Get-ChildItem | Foreach-Object {Rename-Item $_.FullName ($_.DirectoryName + "\" + ((Import-Csv "tên mới.xlsx") | Where-Object {$_.<Tên mới> -eq $_.Name}).<Tên mới> + $_.Extension)}

Lưu ý rằng cách tiếp cận này yêu cầu bạn có kiến thức cơ bản về Windows PowerShell. Nếu bạn không quen thuộc với PowerShell, hãy cẩn thận và lưu lại bản sao của thư mục chứa các file ảnh trước khi thực hiện thao tác này để tránh mất dữ liệu.